****

Vurria essei gaddu di jnnaru

quantu cantassi 'na sira a lu scuru,

e jriminni 'n capu un campanaru

a cianciri a planeta (17) sulu sulu.

Li genti ch passassiru dirržannu:

Chi havi 'ssu gadduzu rucculusu (18)?

E ju cci rispunnissi si mi spianu:

Persi la puddastredda e sugnu sulu!

 

****

O rinninedda ca passi lu mari,

ferma quantu ti dicu du' paroli,

quantu ti tiru 'na pinna di 'ss'ali,

quantu scrivu 'na littra a lu me' amuri.

Amuri amuri quantu si luntanu!

Cu ti loconza lu littu la sira?

Cunzari lu vurria ccu li me manu

quantu di malatiddu stassi bunu.

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica curata dal Brig.Capo Giuseppe D'Auria