RECITA DEI MESI DELL’ANNO

 

Regina:

 

I mi presentu e sugnu ‘na Regina

tutta superba vistuta a gala.

Aju un mantu e ‘na bella vistina

‘durnata di brillanti a larga scala.

Mi fazu accumpagnari ogni matina

da tutti sti putenti officiala.

Li tignu tutti sutta stu cumannu

Chi tutti quanti furmanu ‘n annu.

 

Re:

 

Populu riunitu ccu lenza,

haju vinutu a la vostra presenza

ppi fari carrivali nill’usanza.

Vi vugghiu dari ‘a ma rapprisintanza,

vi vugghiu dari ‘a ma ricanuscenza,

ccu tutti sti genti cumu stanno.

E tutti misi ‘n fila comu sunu

i dudici misi formanu ‘n annu.

Unu ppi unu si dannu l’atturnu,

prima jnnaru, lu bon capud’annu.

 

Gennaio :

 

Jnnaru sugnu un misi friddulinu,

Lu friddu e la nivi sciacca li manu :

ogni massaru si nni va vicinu

pirchě un jč timpu di jri luntanu.

Scarsu di robi, di pani di vinu,

li sordi su sarbati ppi ccu l’hanu,

friddu e nivi cadi a pruvulinu,

tutti li genti quatalati stanu.

E tu frivaru ch si malandrinu

Su vidi chista gente comu fanu.

 

 

Febbraio:

 

Frivaru sugnu i’ sempre contenti

Pirchě li ma pinsera ‘un sunu tanti,

ammů mangiatu ccu divertimenti

e pasquinatu ccu mudi festanti.

Vi fazu sunari tanti strumenti,

vi tignu allegri e trionfanti:

magari fazu ridiri la genti,

‘nsina a chiddi ccu li panzi vacanti.

E ora Marzu stacci ubbidienti,

l’ha seguiri tu li ma cumanni.

 

Marzo:

 

E trasi Marzu cumu mi viditi,

ccu lu friddu e li beddi jurnati.

Ora tutti chiddi di li liti

Misi a lu suli vi ricreati.

Ora erba unna nni viditi

Anchi virduri ‘ntra li marcatati,

e ccu la fami, pruvammu la siti,

magari mazareddi cucinati.

E ora Aprili proteggi li ziti

a ‘minzu rosi e sciuri spampanati.

 

 

Aprile:

 

Aprili č primavera a ‘minzu sciuri,

ogni picciotta vi veni a’ ‘durari.

Aprile sempri riccu ‘nti l’amuri

ogni picciotta svelta fa cantari;

ogni cavaddu mostra ‘u so valuri

pirchě d’erba si po’ saziari.

Ogni massaru, si ‘un fa’ l’erruri,

ccumenza li sň sarmi a distinari.

E ora Maju fammi stu fauri:

li siminati, beni, fa’ ‘ngranari.

 

 

Maggio:

 

E trasi Maju e canteremo tutti:

picciddi, ranni, maritati e schietti.

E ora ccuminsaru i primi frutti:

su’ li ‘nzalati ccu li cipuddetti.

Massari ci nn’č lunghi e curti,

chi fanu provi di muli e carretti,

siminati cci nn’č ‘ngranati perfetti.

E trasi Giugnu e va’ mitili tutti,

ora va’ fa’ lu ristu di li detti. 

 Giugno:                                                                            

 

Trasi Giugnu e versu li quattr’uri

Ccu la faci sň nni fa trimari.

‘Nti Giugnu lu viddanu č di valuri.

Ccu pani, vinu, tumazzu e dinari

E ccu lu forti metiri lavuri,

nessunu di sunnu si po’ saziari.

E tu Giugnittu chi mi sta’ aspittari

Viditillu tu chiddu c’ha fari

 

Luglio:

 

E c’ha ja fari santissimu santu

senza né pagghia, né uriu e frummintu;

e havi ‘n annu sanu  chi mi vantu,

li ma siminati facivanu spaventu,

li ma stagghiati facivanu l'antu.

Comu si distrudiru 'natra un mumentu.

Di li detti privati 'un mi scantu,

di chiddi di lu bancu mi spavintu.

Ora c'č Austu chi jč misu a lu cantu,

a uannu si tratta di pignuramintu.

 

 

Agosto:

 

Eccu Austu: c'č pocu da schirzari,

'un si paa ccu chiarchiri e paroli,

si paa ccu chiarchiri e ccu dinari,

ccu stabili e ccu oggetti di valuri.

Havi 'n annu sanu chi staju a spittari.

cchi nni valuti cchiů di lu ma cori.

'Un sintu chiarchiri e difinsuri,

li cambiali vugghiu prutistari,

e ccu Sittimbri la mmŕ 'ccomodari

tra mustu, ficudinii e pumadamuri.

 

 

Settembre:

 

Guarda cchi dici st'omu curtisi

ccu sti parolitroppu rispittusi.

I signu Sittimbri e accomudu li spisi

eccu fari feri e atri cosi

sugnu l'eroe di tutti li misi

e di la paci frati amurusi.

E tra li pianti vi tignu appisi

tutti li frutti maturi e gustusi.

Ora Ottuvri pigghia stŕ difesa

termina la vinnigna e va' riposa.

 

Ottobre:

 

E trasi Ottuvri e veni l'autunnu,

tutti li fogghi vannu cadinnu

e la vinnigna finirŕ di tunnu.

Frutti 'nti li piantiun ci nni stannu

e chiddi picca cosi chi ci sunnu

su chiddi frutti chi vi fanu dannu.

Alu massaru lu travagghiu abbunna

'ccamenza a lavurari ppi 'n atr'annu.

E tu Nuvimbri arrichirai lu munnu:

pripara li siminti ppi chist'annu.

 

Novembre:

 

Trasi Nuvimbri e si pň siminari,

li terri vi restanu un piaciri,

beatu cu cchiů lesta pň fari

e 'natra Nuvimbri putiri finiri.

Ogni massaru, lu sciascu si pripara

e Di' lu sapi unna vŕ a finiri.

E tu Dicimbri chi mi sta' a spittari

viditillu tu chiddu c'ha fari.

 

Dicembre:

 

Dicimbri sugnu 'i senza paura

ppi dari 'insignamintu a li massara.

Sugnu la ruvina di li picurara.

Chiddi curpiti di raffriddatura

stativi 'n casa e sbattiti tulara.

Di l'annu vicchiu sugnu la chiusura

e di l'annu nuvu la futura.

I dudici misi s'hanno 'llistutu

e tutti quanti l'ammu sintutu.

 

Re:

 

Innaru chi jč tuttu 'ncinniratu,

nai si 'ncigna un vistitu pulitu.

 

Frivarucomu giŕ s'ha 'mbriaca

fa lu pasquinu nni lu sacratu.

 

Marzu chi jč friscu cunfissatu

mistiriusu e macari pulitu.

 

Aprili chi jč tuttu spampinatu

a 'minzu di rosi e sciuri stŕ durnatu.

 

Maju jč tuttu sdillungatu,

lu busciariddu jč tuttu sciurutu.

 

Giugno chi jč tuttu strapazatu

ccu lu metiri sň s'ha distrudutu.

 

Giugnittu chi jč tuttu preoccupatu

ppi la mancanza d'unn'aviri datu.

 

Austu chi jč tuttu ragatatu

ppi la mancanza d'unn'aviri ricivutu.

 

Sittimbri jč ancora furtunatu

si di frutti nni teni abbunnati.

 

Ottuvri chi jč ancora 'mmalariatu

pirchě lu sň vinu unn'ha 'nchiarutu.

 

Nuvimbri va e veni ccu l'aratu

e va circannu di darisi ajutu.

 

Dicimbri finu a dudici ha cuntatu

si po chiamari vicchiu risurbutu.

 

Scusati amici mia s'haju 'mmancatu

vi dicu boni festi e vi salutu.

                                                    

 

Rubrica curata dal Brig.Capo Giuseppe D'Auria